Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Trygg E-HandelPrisjaktPricerunnerSweClockers

Code of Ethics

Code of Ethics

Kunden

Sedan Inet grundades har vi alltid haft kunden i fokus. Allt från strategier till det dagliga styrs av vad som är bäst för kunden. Kunderna är våra vänner som vi bryr oss om, vi tar hand om dem personligt och helhjärtat och det är den omtanken som utgör nyckeln till en kundupplevelse i världsklass. Vi är kunniga, engagerade och pålitliga, precis som riktiga vänner är.

Vi utgår med andra ord alltid ifrån att det som är bäst för kunden är också rätt utifrån ett etiskt perspektiv. Men utöver det har vi självklart allmängiltiga regler och etiska ställningstaganden som vi alltid måste förhålla oss till.

Regelefterlevnad, affärsetik och antikorruption

Bolagets konsulter och anställda ska agera på ett etiskt korrekt sätt och efterleva alla lagar, regler och föreskrifter i varje land där Bolaget bedriver verksamhet. Bolaget stödjer FNs Global Compact och dess principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Representanter för Bolaget ska i förhandlingar och överenskommelser med leverantörer, kunder, organisationer och myndigheter agera professionellt och beslut ska fattas på ett objektivt sätt och i Bolagets och dess ägares intresse. Bolaget ska inte erbjuda några belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Bolagets medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, objektiviteten i affärsbeslut.

Bolaget ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer någon form av korruption, däribland givande och tagande av mutor eller missbrukande av förtroendeställning, inom Bolaget. Bolaget ska vidare konkurrera på rättvisa villkor och efterleva alla lokala lagar som rör antitrust, monopol, konkurrensbegränsning eller kartellbildning. Bolaget förväntar sig även att externa parter såsom leverantörer och samarbetspartners följer principerna i denna hållbarhetspolicy.

Mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och arbetsrättsliga frågor

Bolaget följer de lagar och förordningar som gäller i de länder Bolaget bedriver verksamhet och stöder FNs konventioner för mänskliga rättigheter och erkänner sitt ansvar att följa FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Bolaget ska erbjuda konsulter och anställda rättvisa och rimliga arbetsvillkor samt en säker arbetsmiljö.

Bolaget är en icke-diskriminerande arbetsplats som (i) erbjuder alla individer lika möjligheteter oavsett hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper, (ii) arbetar aktivt för en företagskultur och arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier och (iii) förväntar sig att medarbetare i Bolaget tar ansvar för att detta uppnås.

Bolaget respekterar vidare medarbetares rätt att organisera sig i fackföreningar och rätten att ingå kollektivavtal samt förbjuder alla former av barnarbete och tvångsarbete, diskriminering och köp av sexuella tjänster och barnpornografi.

Medarbetares integritet och informationssäkerhet

Medarbetaruppgifter ska alltid hållas konfidentiella och förvaras i enlighet med gällande dataskyddslagar.