Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Trygg E-HandelPrisjaktPricerunnerSweClockers

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Detta är vår övergripande hållbarhetspolicy som speglar riktningen på vårt hållbarhetsarbete och summerar de viktigaste aspekterna inom våra väsentlighetsområden. Vi har även kompletterande policys och styrdokument inom arbetsmiljö, inköp, IT, data, jämställdhet och mångfald samt en uppförandekod för medarbetare och en Code of Conduct för leverantörer.

Kunden i fokus

Sedan Inet grundades har vi alltid haft kunden i fokus. Allt från strategier till det dagliga styrs av vad som är bäst för kunden. I takt med att Inets kunder blir alltmer digitala och medvetna, ställer de också högre krav på inte bara produkterna, utan också på att Inet som företag tar ett större samhällsansvar. Det är just där som vårt hållbarhetsarbete börjar.

Våra långsiktiga mål

 • År 2025 skall det underrepresenterade könet uppgå till minst 20% av de anställda, detta gäller även ledningsgruppen.
 • Från och med år 2022 ska vi varje år genomföra minst fem (5) aktiviteter för att öka intresset för Inet/IT/teknik/vår bransch bland kvinnor.
 • Vårt eNPS* ska över tid vara över 50.
 • År 2025 ska vi ha halverat våra slutkundsleveransers CO2-utsläpp med år 2018 som index**.
 • År 2025 ska vi ha halverat mängden luft i våra leveranser till slutkund med år 2021 som index***.

Jämställdhet och jämlikhet

Vi verkar för jämställdhet och jämlikhet genom att:

 • Samarbeta med externa projekt som främjar jämställdhet och som specifikt ökar jämställdheten inom vårt Community.
 • Säkerställa att lönen för lika eller likvärdigt arbete är densamma för medarbetare oavsett kön.
 • Genomföra årliga lönekartläggningar för att undersöka och vid behov åtgärda omotiverade skillnader.
 • Förebygga diskriminering och främja likabehandling gällande alla aspekter av anställning, arbetsorganisation och arbetsvillkor.
 • Vara en icke-diskriminerande arbetsplats som erbjuder alla individer lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • Arbeta aktivt för en företagskultur och arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier och vi förväntar oss att alla medarbetare tar ansvar för att detta uppnås.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att:

 • Systematiskt arbeta med vår arbetsmiljö och genomföra åtgärder och följa upp resultaten för att skapa en trygg, säker och tillfredställande arbetsmiljö.
 • Kontinuerligt mäta vårt eNPS* för att säkerställa att vi har nöjda medarbetare.
 • Värna om en bra ergonomi på arbetsplatsen.
 • Erbjuda flexibla arbetstider för de tjänster där detta är möjligt.
 • Genomföra regelbundna sociala och friskvårdsfrämjande aktiviteter.
 • Behandla personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning.
 • Säkerställa lönsam tillväxt över tid genom att inte fatta kortsiktiga beslut.
 • Säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte sker på bekostnad av sociala eller miljömässiga) aspekter.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi verkar för hållbar konsumtion och produktion genom att:

 • Ha långsiktiga relationer med våra kunder och arbeta proaktivt med rådgivning och information före köp för att undvika onödiga returer.
 • Sälja den typen av produkter som kan återanvändas av flera generationer och/eller som i många fall går att uppgradera och utöka för längre livslängd.
 • Minimera miljöpåverkan av våra leveranser till slutkund.
 • Minimera antalet paket och andelen luft i våra leveranser till slutkund.
 • Tillgängliggöra och belysa slutkundsleveranser till slutkund och därmed ge kunderna valmöjligheten att styra leveransen miljöpåverkan.

Antikorruption och mänskliga rättigheter

Vi verkar för antikorruption och mänskliga rättigheter genom att:

 • Säkerställa att våra anställda och konsulter agerar på ett etiskt korrekt sätt och efterlever alla lagar, regler och föreskrifter.
 • Säkerställa att det inte förekommer någon form av korruption, däribland givande och tagande av mutor eller missbrukande av förtroendeställning, inom vår organisation eller i relation till våra partners.
 • Säkerställa att alla våra leverantörer följer vår Code of Conduct.

Ansvar och efterlevnad

Innehållet i policyn revideras och följs upp årligen av Inets ledning genom interna uppföljningsrutiner. Chefer för berörda medarbetare ansvarar för att säkerställa att medarbetarna känner till policyn och att den efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde.

Policyn är antagen av ledningen och senast reviderad 22-11-04.* Genom årliga medarbetarundersökningar följer vi Inets eNPS (employee net promotor score) över tid.

** CO2-neutrala leveranser anges i rapporter från våra speditörer.

***Genom att mäta den fysiska volymen på respektive kolli jämför vi detta mot volymen på de produkter som ingick i dessa kollin. Detta ger oss en fyllnadsgrad i %. Detta gäller de kollislag där volymen på godset mäts av någon speditör.